Privacy Policy

Privacy Policy

 

Fysiotherapie Manuele therapie J. de Haas & M. Gondrie hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Manuele therapie J. de Haas & M. Gondrie houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

-        Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt door uw persoonsgegevens aan ons te verstrekken en verwerken Uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy. Uw privacy is zeer belangrijk.

-        De verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en zullen altijd op een eerlijke en transparante manier gebruikt worden conform de wettelijke verplichtingen / eisen.

-        Wij vertrouwen erop dat u ons informeert indien uw persoonlijke gegevens gewijzigd zijn.

-        Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

-        Sinds mei 2009 is er een identificatieplicht in de gezondheidszorg en moet u zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs.

-        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is tegen misbruik van uw persoonsgegevens.

-        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, dus ook niet aan uw familieleden, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

-        Op de hoogte zijn van uw rechten betreffende uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren conform de wet bescherming persoonsgegevens.

-        Indien u uw medisch dossier wilt inzien, een afschrift wenst te ontvangen dan zullen wij hieraan voldoen. Indien u van mening bent dat wij uw gegevens verkeerd verwoord c.q. vastgelegd hebben dan kunt u ons verzoeken deze aan te passen.

Als Fysiotherapie Manuele therapie J. de Haas & M. Gondrie zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Indien u de mening bent toe gedaan dat wij niet op een correcte manier uw gegevens gebruiken dan kunt u dit aan ons kenbaar maken via de geldende klachtenregeling binnen onze praktijk.

 

 

 

Verwerking van uw persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Manuele therapie J. de Haas & M. Gondrie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Administratieve paramedische doeleinden

-        Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen

-        Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        Paramedische behandeling fysiotherapie, manuele therapie

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Manuele therapie J. de Haas & M. Gondrie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Voor- Achternaam

-        Voorletters

-        Tussenvoegsel

-        Burger Service Nummer (BSN)

-        (Zakelijk) Telefoonnummer

-        (Zakelijk) E-mailadres

-        Geslacht

-        Huisarts, specialist

-        Polis nummer zorgverzekering met eventuele Aanvullende Verzekering

-        Legitimatiegegevens

-        Verdere gegevens van belang voor uw behandeling bij ons.

 

Bewaartermijn:

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Manuele therapie J. de Haas & M. Gondrie opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de overeenkomst. Vanwege de wettelijke verplichting vanuit uw zorgverzekering, worden uw gegevens voor 15 jaar gearchiveerd.  Voor onze financiële administratie geldt een maximale bewaartermijn van 7 jaar.

 

 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

 

Persoonsgegevens van Medewerkers, vervang(st)er worden door Fysiotherapie Manuele therapie J. de Haas & M. Gondrie verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

-        Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

-        De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Manuele therapie J. de Haas & M. Gondrie de volgende persoonsgegevens van u vragen:

-        Voornaam;

-        Tussenvoegsel;

-        Achternaam;

-        Telefoonnummer;

-        E-mailadres;

-        Geboortedatum;

-        Salarisgegevens;

-        Kopie ID;

-        BSN-nummer;

-        Bankgegevens.

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

-        Het verzorgen van de internetomgeving van het AVG-programma;

-        Het verzorgen van de (financiële) administratie via een uitzendbureau of via onze accountant;

-        Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

Onderdeel van onze behandelovereenkomst is paramedische verslaglegging. Ook met zorgverzekeraars  hebben wij contacten. Met deze, en indien van toepassing eventueel andere partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons kan opvragen.  In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen indien u ons hier schriftelijk, met handtekening, toestemming voor geeft.

Binnen de EU

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

 

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Manuele therapie J. de Haas & M. Gondrie opgeslagen in het Elektronische Patiënten Dossier ( EPD) van INTRAMED ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode dat men een contract heeft en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet, medische gegevens 15 jaar, is vereist. INTRAMED is AVG gecertificeerd.

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

-        Alle personen die namens Fysiotherapie Manuele therapie J. de Haas & M. Gondrie van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.

-        We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;

-        We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

-        Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

-        We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

-        Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

-        Wij gebruiken beveiligingssoftware zoals virusscanner en firewall

-        Uw bezoek aan onze website is cookiesvrij. Wij herleiden en slaan uw internet en browser gedrag dus niet op.

Rechten betreffende uw gegevens

U hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van het persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook hebt u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u schriftelijk gegeven toestemming, met handtekening hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Fysiotherapie Manuele therapie J. de Haas & M. Gondrie

Wilhelminaplein 17

5711EK

Someren

 

Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie Master in de Manuele Therapie